Sergey Voronzov, Baltikflotte

Sergey Voronzov, Kriegsmarine

Sergej Voronzov
"Baltikflotte", Oel und Zement auf Lwd, ca 140 x 120 cm, 2008
Sergej Voronzov
"Kriegsmarine", Oel und Zement auf Lwd, ca 140 x 120 cm, 2008
Biografie